ANNA GODZWON

Głosowanie obywateli UE w wyborach samorządowych

Polska jest członkiem Unii Europejskiej a to oznacza, że obywatele Unii Europejskiej, którzy nie są Polakami, a mieszkają w naszym kraju mogą brać udział w części polskich wyborów samorządowych. Mogą wybierać radnych gmin, miast i radnych dzielnic w Warszawie oraz głosować na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie mogą natomiast głosować w wyborach do rad powiatów i sejmików województw. Tak stanowi Kodeks wyborczy.

 

Obywatel Unii Europejskiej może głosować w Polsce pod pewnymi warunkami. Musi najpóźniej w dniu głosowania mieć ukończone 18 lat i stale mieszkać na terenie danej gminy.  Nie mogą głosować ci obywatele UE, którzy są pozbawieni praw publicznych lub są ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu. Dokładnie takie same zasady dotyczą obywateli polskich.

 

Co musi zrobić obywatel Unii Europejskiej, by zagłosować? Powinien uzyskać wpis do rejestru wyborców w miejscu, w którym stale zamieszkuje.

 

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia,

numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

 

Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku polskim, należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Polskie prawo nie przewiduje żadnego terminu do którego trzeba złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Warto jednak się pospieszyć, żeby mieć pewność, że zdążymy przed wyborami.

 

 

01 października 2018