ANNA GODZWON

Kto może głosować korespondencyjnie?

Do 8 października wyborcy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zgłaszać do komisarza wyborczego zamiar głosowania korespondencyjnego. Po nowelizacji Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu tego roku tylko osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z tej formy głosowania.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy przekazać do komisarza wyborczego ustnie (np. przez telefon) lub pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

 

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię (lub imiona), imię ojca, datę urodzenia i numer PESEL. Powinno być w nim także zawarte oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie. Trzeba też podać, jakich wyborów dotyczy zgłoszenie, a także wskazać adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

 

Jeżeli dana osoba chce głosować korespondencyjnie w wyborach samorządowych, jedno zgłoszenie dotyczy wszystkich wyborów – do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie będzie też obowiązywało na II turę - jeśli w naszej gminie czy naszym mieście będzie się ona odbywać.

 

Komisarz wyborczy przekaże zgłoszenie osoby niepełnosprawnej niezwłocznie właściwemu urzędnikowi wyborczemu. Jeśli urzędnik stwierdzi, że nie spełnia ono wymogów formalnych, wtedy wezwie do ich uzupełnienia, ale będziemy mieli na to tylko jeden dzień.

 

Zgłoszenie złożone później niż 8 października, niespełniające wymogów kodeksowych lub nieuzupełnione w terminie, zostanie pozostawione bez rozpoznania.

 

Nie później niż na tydzień przed dniem wyborów wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pocztą od urzędnika wyborczego pakiet wyborczy.

 

Więcej szczegółów w najnowszym odcinku vloga.

 

 

 

 

 

 

18 września 2018