ANNA GODZWON

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Jeszcze tylko niespełna dwa tygodnie – do 21 września – pełnomocnicy wyborczy komitetów, startujących w wyborach samorządowych mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie ze znowelizowanym pod koniec ubiegłego roku Kodeksem wyborczym, w każdym obwodzie głosowania powołuje się obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

 

Według danych PKW obwodów głosowania będzie ponad 27 tysięcy. To oznacza, że komisji wyborczych będzie ponad 54 tysiące.

 

Każda komisja ma liczyć 9 osób, a to oznacza, że do pracy w obwodowych komisjach wyborczych potrzeba będzie niemal pół miliona ludzi.

 

Kodeks wyborczy ściśle określa kto może i kto nie może być członkiem obwodowej komisji wyborczej.

 

I tak: w obwodowej komisji wyborczej może zasiadać obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej i tylko na obszarze województwa, na którym stale się mieszka.

 

Członkiem obwodowej komisji wyborczej nie może natomiast być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego i pełnomocnik finansowy.  W komisji nie może też zasiadać mąż zaufania lub obserwator społeczny. Członkiem komisji nie może być najbliższa rodzina kandydata: mąż, żona,  ojciec, matka, dziadek, babcia, syn, córka, wnuk czy wnuczka, ani osoba, która jest rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

 

Za swoją pracę członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymują wynagrodzenie. Dla przewodniczących komisji jest to 380 zł, dla zastępców przewodniczących – 330 zł, a dla członków komisji wyborczych – 300 zł. W przypadku II tury wypłacane jest 50% diety.

 

Obwodowe komisje wyborcze muszą być powołane do 1 października.

 

 

 

 

 

05 września 2018